Towarzystwo Kulturalne Biecza i Regionu im. bpa Marcina Kromera

O Towarzystwie
Aktualności
Statut
Zarząd
Wydawnictwa
Projekty
Szpital Św. Ducha
O Bieczu
Galeria zdjęć
Kontakt

Biecz. Sztych G. Brauna i F. Hogenberga, 1617 r.

Statut Towarzystwa

Statut do pobrania:

STATUT

TOWARZYSTWA KULTURALNEGO

BIECZA I REGIONU

imienia bpa Marcina Kromera

I NAZWA. TEREN DZIAŁALNOŚCI. SIEDZIBA.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Kulturalne Biecza i Regionu imienia bp. Marcina Kromera.

§ 2

Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną, może zawierać wszelkiego rodzaju umowy, zaciągać zobowiązania, nabywać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomy, użytkować majątek Towarzystwa z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych oraz postanowień niniejszego statutu.

Stowarzyszenie ma prawo użytkowania pieczęci i odznak z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Biecz.

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar miasta Biecza i Regionu.

Towarzystwo ma prawo powoływania kół w terenie.

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

II CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 4

Celem Towarzystwa jest działalność kulturalno-oświatowa i ochrona zabytków.

§ 5

Zachowując obowiązujące przepisy prawa cele te Towarzystwo osiąga przez:

1. Współdziałanie z władzami terenowymi na polu kulturalnym i gospodarczym oraz niesienie im pomocy w budzeniu inicjatywy społecznej.

2. Prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie zagadnień kulturalno-gospodarczych tak aktualnych jak dotyczących historii miasta Biecza i Regionu w historycznym procesie kształtowania się państwowości polskiej.

3. Popieranie wszelkiej inicjatywy związanej z rozwojem życia kulturalnego, odbudową zniszczeń oraz wykorzystanie wszystkich walorów turystycznych i zdrowotno-wypoczynkowych regionu.

4. Inicjowanie akcji wydawniczych propagujących cele i osiągnięcia Towarzystwa oraz publikacji naukowych i popularno naukowych dotyczących Biecza i Regionu.

5. Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej.

6. Współprace ze szkołami i organizacjami społecznymi.

7. Gromadzenie środków finansowych na działalność wydawniczą i kulturalno oświatową.

§ 6

Towarzystwo może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym i instytucjom zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie.

III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 8

Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia korzystająca z pełni praw publicznych i obywatelskich, związana z nauką, pobytem lub działalnością swą z celami działania Towarzystwa.

§ 9

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna popierająca działalność Towarzystwa. O przyjęciu na członka wspierającego osób zamieszkałych zagranicą decyduje Zarząd Towarzystwa.

§ 10

Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba, która położyła wyjątkowe zasługi dla miasta Biecza, Regionu lub Towarzystwa. Godność tę nadaje Walne Zgromadzenie Towarzystwa większością 2/3 oddanych głosów.

§ 11

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Towarzystwa na podstawie zgłoszonej deklaracji.

§ 12

Członkowie Towarzystwa mają prawo:

1. brania udziału w Walnym Zgromadzeniu

2. korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego

3. korzystania z wszelkich urządzeń Towarzystwa.

§ 13

Do obowiązków członków Towarzystwa należy:

1. branie czynnego udziału w pracach Towarzystwa i realizowanie wszelkich zadań,

2. przestrzeganie statutu, regulaminów, i uchwał władz Towarzystwa,

3. regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 14

Praca członka zwyczajnego na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana honorowo, z wyjątkiem członków zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

§ 15

Utrata praw członkowskich następuje:

1. przez zgłoszoną na piśmie do Zarządu Towarzystwa rezygnację członka,

2. przez skreślenie przez Zarząd Towarzystwa za nieprzestrzeganie postanowień statutu, uchwał itp.,

3. przez usunięcie decyzją Zarządu Towarzystwa za czyn nie honorowy lub działanie na szkodę Towarzystwa,

4. przez utratę zdolności do działań prawnych,

5. przez rozwiązanie Towarzystwa.

§ 16

Od decyzji Zarządu Towarzystwa o nie przyjęciu na członka Towarzystwa, skreśleniu lub usunięciu przysługuje zainteresowanym odwołanie do Walnego Zgromadzenia Towarzystwa złożony w ciągu 2 tygodni od zakomunikowania decyzji. Decyzja Walnego Zgromadzenia Towarzystwa podjęta w ilości 2/3 głosów jest ostateczna.

§ 17

Zgłoszenie wystąpienia członka niema wpływu na wygaśnięcie zobowiązań członka zaciągniętych wobec Towarzystwa.

IV WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 18

Władzami Towarzystwa są:

1. Walne Zgromadzenie

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna

§ 19

Najwyższym organem Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie członków do którego w kompetencji należy:

1. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

2. uchwalenie planów działalności i budżetu,

3. zatwierdzenie sprawozdania z działalności ekonomicznej Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4. ustalenie wysokości składek członkowskich,

5. uchwalenie zmian statutowych,

6. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa,

7. nadawanie tytułu członka honorowego na wniosek Zarządu.

§ 20

Walne Zgromadzenia członków są zwyczajne i nadzwyczajne. Zebrania zwyczajne odbywają się raz w roku, natomiast nadzwyczajne w miarę potrzeb na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej bądź 1/4 ilości członków Towarzystwa

§ 21

Do prawomocności zebrań wymagana jest w pierwszym terminie obecność przynajmniej połowy członków Towarzystwa, w drugim terminie zebrania walne są prawomocne bez względu na ilość obecnych.

§ 22

Zarząd Towarzystwa składa się z 6-9 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na przeciąg 4 lat. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona zwykłą większością prezesa, 2 zastępców, sekretarza i skarbnika, którzy łącznie stanowią Prezydium Zarządu.

Do zakresu działania Zarządu należy:

1. przyjmowanie i zwalnianie członków Towarzystwa,

2. reprezentowanie Towarzystwa wobec władz i urzędów oraz innych instytucji,

3. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia oraz wykonywanie uchwał powziętych na tym zgromadzeniu,

4. opracowywanie planów działalności i sprawozdań z działalności Zarządu za okres miniony,

5. przyjmowanie darowizn, zapisów oraz innych legatów,

6. decydowanie o nabyciu względnie zbyciu majątku Towarzystwa.

Posiedzenia Zarządu Towarzystwa odbywają się przynajmniej raz na kwartał, wszelkie uchwały zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał dotyczących nabywania i zbywania majątku, do powzięcia których wymagane jest 3/4 głosów.

§ 23

Prezydium Zarządu Towarzystwa jest organem wykonawczym Zarządu, zbiera się w miarę potrzeb, załatwia bieżące sprawy Towarzystwa nie wymagające uchwał Zarządu.

§ 24

Komisja Rewizyjna Towarzystwa wybierana jest przez Walne Zgromadzenie większością przewidzianą w statucie, składa się z 3 osób.

Komisja wybiera z pośród siebie Przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji.

Komisja Rewizyjna sprawdza wszelkie fundusze, dokonuje kontroli działalności Zarządu i innych organów, składa sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

Komisja Rewizyjna składa wniosek o udzielenie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu dla ustępującego Zarządu.

V FUNDUSZE I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA TOWARZYSTWA

§ 25

Fundusze Towarzystwa tworzą się:

1. ze składek członkowskich,

2. z darowizn, legatów, dotacji,

3. dochodów z własnej działalności i organizowaniu odpłatnie imprez kulturalno-oświatowych,

4. z ofiarności publicznej.

Fundusze Towarzystwa mogą być używane na cele przewidziane statutem i w ramach w nim przewidzianych.

§ 26

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, pod warunkiem, że cały dochód od tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Towarzystwa.

Towarzystwo może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących. Towarzystwo gospodaruje majątkiem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 27

Środki pieniężne Towarzystwa przechowywane są na rachunku bieżącym instytucji bankowej.

§ 28

Oświadczeni woli podpisują w imieniu Towarzystwa łącznie dwaj członkowie Zarządu. Dokumenty i oświadczenia woli dotyczące praw majątkowych i zobowiązań podpisuje także skarbnik.

VI ZMIANA STATUTU LIKWIDACJA TOWARZYSTWA

§ 29

Zmiana statutu może nastąpić w wyniku uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie członków bezwzględną większością głosów.

Likwidacja Towarzystwa może nastąpić tylko na zasadzie ustalonej w obowiązującym prawie o stowarzyszeniach, bądź uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy zachowaniu warunków przewidzianych w niniejszym statucie.

Walne Zgromadzenie decyduje o sposobie likwidacji Towarzystwa, przekazania reszty majątków na cele społeczne względnie instytucji wskazanych.

§ 30

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z pźn. zm.)

TOWARZYSTWO KULTURALNE

BIECZA I REGIONU

imienia bpa Marcina Kromera

zostało powołane uchwałą członków założycieli na zebraniu w dniu 15 marca 1997 r. w Bieczu; postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Krośnie, Wydziału Cywilnego z dnia 29 kwietnia wpisane zostało do rejestru Stowarzyszeń, po uprawomocnieniu pod nr 543

Biecz 1997

 

Strona korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek) w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.
Towarzystwo Kulturalne Biecza i Regionu im. bpa Marcina Kromera. Wszelkie prawa zastrzeżone © www.towarzystwo-biecz.pl 2024